Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma

Uzņēmumi

Smiltenes piens
Reg. Nr. : 43903002031
PVD Nr. : A 086222
Atpakaļ

Piegādātāji:

Nosaukums Reģistrācijas Nr. PVD nr. Izejvielas nosaukums
Imants Āboltiņš Svaigpiens
Silga Lūse Svaigpiens
Agris Reuts Svaigpiens
Dace Bariņa Svaigpiens
Mārīte Tīruma Svaigpiens
Valdis Tuļķis Svaigpiens
Austra Karole Svaigpiens
Vizma Pūriņa Svaigpiens
Velta Gramberga Svaigpiens
Dace Leite Svaigpiens
Gita Dūzele Svaigpiens
Rudīte Pugača Svaigpiens
Dzintars Otvars Svaigpiens
Līga Ozola Svaigpiens
Janafa Jeremejeva Svaigpiens
Aina Ķeņģe Svaigpiens
Andrejs Ilsteris Svaigpiens
Anna Greble Svaigpiens
Brigita Lāce Svaigpiens
Vija Smilga Svaigpiens
Elza Jakobštante Svaigpiens
Biruta Avotiņa Svaigpiens
Valda Skrastiņa Svaigpiens
Dace Briede Svaigpiens
Ivars Goba Svaigpiens
Ivars Atlācis Svaigpiens
Voldemārs Brūzītis Svaigpiens
Vineta Rezgale Svaigpiens
Dace Baltiņa Svaigpiens
Kā iegūt Karotītes?
Iepazīsties ar noteikumiem
Iepazīstieties ar 2014. gada 12. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība” (turpmāk – Noteikumi) (pieejami šeit), pievēršot uzmanību šo Noteikumu pielikumiem, kuros minētas konkrētu Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS) produktu prasības.
Aizpildi iesniegumu PVD
Aizpildiet iesniegumu produktu sertifikācijai Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā katram produktam, ko vēlaties pieteikt dalībai NPKS. Šī iesnieguma veidlapu varat atrast Pārtikas un veterinārā dienesta interneta mājas lapā www.pvd.gov.lv. Iesniegumam neaizmirstiet pievienot izejvielu piegādātāju un produktu saņēmēju sarakstu.
Gaidi ziņu
Pēc visu dokumentu saņemšanas ar Jums sazināsies PVD pārstāvis, lai pārrunātu sertifikācijas procesa tālāko norisi un vienotos par pārbaudes laiku Jūsu uzņēmumā.
Noslēdz līgumu ar LPUF
Pēc pozitīva PVD lēmuma un iesnieguma aizpildīšanu par dalību nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā, iesniedziet to LPUF. Uzrādot PVD izsniegto sertifikātu LPUF, ar Jums tiks slēgts Sublicences līgums, kurā atrunāti NPKS norādes lietošanas nosacījumi, kā arī minēts maksājumu apmērs par NPKS norādes publicitātes organizēšanai, apdrošināšanai, reģistra uzturēšanai u.c. izdevumiem.
Pārbaužu veikšana
Saskaņā ar Noteikumiem uzraudzības laikā Jūsu uzņēmuma pārbaude tiks veikta vismaz reizi gadā, savukārt Jūsu izejvielu piegādātāju plānoto pārbaužu biežums tiks noteikts pamatojoties uz risku analīzi.