Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma

Jaunumi

  • 046.JPG
  • 1_20120116154254689.jpg
  • IMG_0050.jpg
  • IMG_0069.jpg

Produktu priekšrocības publiskajos iepirkumos

21 May

Sadarbojoties ar Zemkopības ministrijai un Iepirkumu uzraudzības birojam, ir izstrādāti Ieteikumi pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumu veicējiem, kuros, tostarp ir iekļauts arī priekšlikums iepirkuma dokumentos ietvert paaugstinātas prasības attiecībā uz pārtikas produktu kvalitātes līmeni (Zaļā karotīte), paredzot, ka papildu vērtēšanas kritēriju punkti tiks piešķirti produktiem, kuru kvalitātes prasības atbilst normatīvajiem aktiem par nacionālo pārtikas kvalitātes (Zaļā karotīte) vai bioloģiskās lauksaimniecības shēmu.
Šie ieteikumi ir nosūtīti visām pašvaldībām, kuras tos var izmantot savu pārtikas publisko iepirkumu organizēšanā. Papildus Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra novadu konsultanti strādā ar vietējām pašvaldībām, lai veicinātu šo ieteikumu ieviešanu praksē.

Vienlaikus Zemkopības ministrija un Latvijas pārtikas ražotāju sekmīgi realizētās iniciatīvas rezultātā 13.03.2012. MK noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem" ir iekļauta prasība pēc augstas kvalitātes produktu piegādēm. Tajos ir noteikts, ka pārtikas iepirkumos konkrētu sabiedrības grupu (skolnieku, slimnieku u.c.) uzturā prioritāri ir jāizvēlas tādi pārtikas produkti, kuriem izvirzītās kvalitātes prasības atbilst normatīvajiem aktiem par nacionālo pārtikas kvalitātes (Zaļā karotīte) vai bioloģiskās lauksaimniecības shēmu.

 

Atpakaļ
Kā iegūt Karotītes?
Iepazīsties ar noteikumiem
Iepazīstieties ar 2014. gada 12. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība” (turpmāk – Noteikumi) (pieejami šeit), pievēršot uzmanību šo Noteikumu pielikumiem, kuros minētas konkrētu Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS) produktu prasības.
Aizpildi iesniegumu PVD
Aizpildiet iesniegumu produktu sertifikācijai Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā katram produktam, ko vēlaties pieteikt dalībai NPKS. Šī iesnieguma veidlapu varat atrast Pārtikas un veterinārā dienesta interneta mājas lapā www.pvd.gov.lv. Iesniegumam neaizmirstiet pievienot izejvielu piegādātāju un produktu saņēmēju sarakstu.
Gaidi ziņu
Pēc visu dokumentu saņemšanas ar Jums sazināsies PVD pārstāvis, lai pārrunātu sertifikācijas procesa tālāko norisi un vienotos par pārbaudes laiku Jūsu uzņēmumā.
Noslēdz līgumu ar LPUF
Pēc pozitīva PVD lēmuma un iesnieguma aizpildīšanu par dalību nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā, iesniedziet to LPUF. Uzrādot PVD izsniegto sertifikātu LPUF, ar Jums tiks slēgts Sublicences līgums, kurā atrunāti NPKS norādes lietošanas nosacījumi, kā arī minēts maksājumu apmērs par NPKS norādes publicitātes organizēšanai, apdrošināšanai, reģistra uzturēšanai u.c. izdevumiem.
Pārbaužu veikšana
Saskaņā ar Noteikumiem uzraudzības laikā Jūsu uzņēmuma pārbaude tiks veikta vismaz reizi gadā, savukārt Jūsu izejvielu piegādātāju plānoto pārbaužu biežums tiks noteikts pamatojoties uz risku analīzi.